Ինստիտուցիոնալ մշակույթն ազատազրկման վայրերում

Սույն փաստաթուղթը դիտարկում է ազատաությունից զրկելու վայրերում մշակույթի դրական փոփոխությունը մարդու իրավունքների տեսանկյունից: Ազատությունից զրկված անձինք հատկապես խոցելի են չարաշահումների, այդ թվում խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի առումով: Ազատությունից զրկելու վայրերում մշտադիտարկում իրականացնող մարմինները կարևոր դերակատարություն ունեն խոշտանգումների կանխարգելման գործում` բացահայտելով խոշտանգումների հիմնապատճառները և և միջոցներ ձեռնարկելով դրա ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ: Մշակույթը ազատությունից զրկելու վայրերում համակարգային կարևոր գործոն է, որը պետք է հաշվի առնվի խոշտանգումների կանխարգելմանն ուղղված միջոցներ ձեռնարկելիս: